Jesaja 9:6

Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud [’el gibbor], Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta. (Jes 9:6-7)

Denna text används av många kristna som bevis för att Jesus är Gud enligt GT. Till att börja med behöver det klargöras att det inte finns någon skillnad mellan stora och små bokstäver i det hebreiska språket. När stora bokstäver förekommer i en översättning, likt den ovan, beror detta på översättarens val och inte på att den hebreiska texten kräver det. Vidare är det i huvudsak namnet ”Mäktig Gud” (’el gibbor) som skapar debatt om dess betydelse. 

Det går aldrig att överskatta betydelsen av kontexten för att nå fram till en rätt förståelse av en text. Vi behöver därför tolka Jes 9:6 utifrån både den större och mindre kontexten. De som är bevandrade i Jesaja bok vet att den innehåller många förutsägelser om Messias. Men profeterade Jesaja om en eller flera olika messiasgestalter? Frågan förvånar säkert många men behöver ändå ställas. Jag utgår från att vi alla är överens om att det handlar om en och samma. (1) Låt oss se på några av de mest kända förutsägelserna om Messias i Jesaja bok.

Ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning (Messias) från hans rötter skall bära frukt. Över honom skall HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för HERREN. Han skall ha sin glädje i HERRENS fruktan. (11:1-3)

Se, min tjänare (Messias) som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. (42:1)

Se, min tjänare (Messias) skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög … Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad … Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. (52:13-53:11)

Här finns beskrivningar av Messias som kraftigt avviker från den tolkning man traditionellt gör av Jes 9:6. I 11:1-3 står det att Guds Ande skall vila över honom och att denna Ande skall ge honom kunskap och fruktan för Gud. Ja, han skall ha sin glädje i att frukta Gud. Men hur kan Messias vara Gud i 9:6 för att två kapitel senare vara en person som fruktar Gud? Blir inte det motsägelsefullt? Och är han Gud behöver han knappast få kunskap om Gud. I andra exemplet står det att Messias är en utvald tjänare åt Gud. Men varför skall han tjäna Gud om han själv är Gud? Även i tredje texten beskrivs Messias som Guds tjänare, samt att han är förutbestämd att bli slagen och pinad av honom. Var det förutbestämd att Gud skulle slå Gud? Dessa tre exempel räcker för att börja ifrågasätta den traditionella tolkningen av 9:6. 

Men innan vi studerar 9:6 mer ingående behöver vi titta på en sak i 9:7, och det är orden ”HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta”. Här missar många en viktig sak. Vem är HERREN (JHWH) Sebaot? Om Jesus är Gud enligt 9:6 bör han logiskt sett även vara HERREN Sebaot. Men i profetböckerna (speciellt Sakarja bok) ser man istället en tydlig skillnad mellan de båda.

Se, jag ska låta min tjänare Telningen (Messias) komma. Se den sten som jag lagt inför Josua! Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger HERREN Sebaot. (Sak 3:8-9)

Så säger HERREN Sebaot: Se, en man vars namn är Telningen (Messias). Under honom ska det gro, och han ska bygga HERRENS tempel. (Sak 6:12)

Svärd, upp mot min herde (Messias), mot den man som står mig nära, säger HERREN Sebaot. Slå herden så att fåren skingras, för jag ska vända min hand mot de små. (Sak 13:7)

I dessa tre exempel ses en markant skillnad mellan HERREN Sebaot och hans Messias. Messias omnämns här som en tjänare och herde åt HERREN Sebaot och inte som densamme. Det är i linje med Jes 42:1 (ovan) som säger ”se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje”. På samma sätt stämmer det med Petrus senare undervisning i Jerusalem.

Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus … Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. (Apg 3:13, 26)

För Petrus var Jesus en tjänare åt Gud och inte Gud själv. Men hur skall vi då förstå barnets namn ”Mäktig Gud” (’el gibbor) i Jes 9:6. Nedan har jag presenterat några av de vanligaste tolkningarna, och låter läsarna själva få avgöra vilken av dem som skall anses mest trovärdig. Sist presenterar jag min egen förståelse.

(1) Det utlovade barnet är Gud inkarnerad

Det som talar för att barnet i Jes 9:6 är Gud är det faktum att de hebreiska orden ’el gibbor (Mäktig Gud/mäktig gud) bara förekommer två gånger i hela GT, i denna text samt i kapitlet efter: ”En kvarleva skall vända om, en kvarleva av Jakob, till Gud, den Mäktige [’el gibbor]” (10:21). I denna text handlar det tveklöst om Gud. Om därför ’el gibbor är Gud i 10:21 borde det logiskt sett även vara det i 9:6.

Men om vi tolkar ’el gibbor i 9:6 bokstavligt, d.v.s. att barnet är Gud, då bör vi även tolka det åtföljande namnet ’aviad (Evig Fader/evig fader) lika bokstavligt. Det utlovade barnet är därmed inte bara Gud utan även Fadern. Messias är i så fall Gud, Fadern! Med andra ord behöver vi tolka båda namnen antingen bildligt eller bokstavligt, om vår tolkning av 9:6 skall bli trovärdig. Detta betyder att vi behöver vara försiktig med att göra en alltför bokstavligt tolkning av ‘el gibbor.

Om vi ändå väljer att tolka ’el gibbor bokstavligt blir det en motsägelse gentemot de messianska profetior vi såg ovan. Det blir långsökt om Messias är Gud, samtidigt som han skall tjäna och frukta samma Gud. Men hur blir det om man tolkar ’el gibbor bildligt? I The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon ger man förslag som “mäktig hjälte” och “gudomlig hjälte”. Så har man även gjort i Bibel 2000: ”Detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” Och visst stämmer detta med att Jesus har blivit en gudomlig hjälte (jmf 2 Mos 7:1; Ps 82:6).

(2) Namnen till det utlovade barnet syftar på Gud

De fyra namnen tillskrivs det utlovade barnet, men det handlar mer om vem Gud är än om vem barnet är. Som exempel kan nämnas namnet ”Ismael” som betyder ”Gud skall höra”. Men det betyder inte att Ismael är Gud, utan hans namn vittnar om vem Gud är, att han är den som skall höra. På samma sätt är det med namnet ”Immanuel” i Jes 7:14 som betyder ”Gud med oss”. Det betyder inte att det utlovade barnet är Gud, utan namnet vittnar om att Gud är med folket. Det finns ett annat intressant exempel i Jeremia bok.

I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna skall Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man skall kalla det (Jerusalem) så: HERREN vår rättfärdighet. (33:15-16)

Staden Jerusalem skall kallas ”HERREN (är) vår rättfärdighet”. Men eftersom en stad knappast kan vara HERREN måste namnets betydelse vara att HERREN skall vara folkets rättfärdighet. Detta är ett bra exempel på att många namn i Bibeln vittnar mer om den som ger namnet än den som bär det. Om vi tolkar Jes 9:6 på samma sätt innebär det att ’el gibbor inte vittnar om vem barnet är utan om vem Israels Gud är, att han är vår mäktige Gud.  

(3) Det utlovade barnet handlar inte om en framtida Messias

Detta argument är speciellt vanligt bland moderna exegeter. De ingående verben i Jes 9:6 står i perfekt (dåtid), vilket visar att versen egentligen bör översättas ”ett barn har blivit oss fött, en son har blivit oss given”, och inte ”ett barn blir oss fött, en son blir oss given”. Barnet har alltså redan fötts och förväntas därför inte födas hundratals år senare. Med andra ord, enligt dessa exegeter, kan inte texten utgöra en messiansk framtida profetia. Istället menar man att texten handlar om kung Hiskia som föddes ca. 739 f.v.t. Problemet blir versen efter som säger att 

så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. (9:7)

Hiskia uppfyllde aldrig dessa ord. Ett annat argument emot denna teori är att de båda perfektformerna mycket väl kan utgöra s.k. profetiska perfekt, d.v.s. att verben står i dåtid men syftar på framtiden. Detta uttryckssätt är ganska vanligt i profetiska texter (2 Mos 15:13; Ps 118:22; Jes 28:16). 

(4) Endast det sista namnet syftar på det utlovade barnet

I framför allt judiska biblar har man översatt Jes 9:6 på ett sätt där de tre första namnen avser Gud, medan det sista, Fridsfurste/Fredsfurste, avser barnet. 

A child has been born to us, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulders; the Wondrous Adviser, Mighty God, Eternal Father, called his name Sar-shalom [Prince of Peace]. (2)

Helge Åkeson har gjort samma typ av översättning.

Ett barn är oss fött, en son oss given, vilkens herradöme är på hans skuldra; och hans namn kallade den i råd underbare, starke Guden, Fadern av evighet: >Fridens furste>.

Men utifrån den kunskap jag har i bibelhebreiska anser jag denna översättning vara långsökt. Den hebreiska texten ger mer intryck av att alla fyra namnen tillhör samma person.

(5) Det utlovade barnet enligt min förståelse

Personligen lutar jag åt att Jes 9:6 och de fyra namnen avser Messias, men att versen bör översättas på liknande sätt som man gjort i Bibel 2000.

Ett barn har blivit oss fött, en son har blivit oss given. Herradömet har blivit lagt på hans axlar, och han namn har blivit givet: underbar rådgivare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfurste.

Att barnet ”har blivit oss fött” och en son ”har blivit oss given” visar på profetiska perfekt. Det som gör denna översättning lockande är att den harmoniserar med de messianska profetior i Jesaja bok som nämnts ovan. Som Guds utvalda tjänare har han blivit upphöjd till att vara en gudomlig hjälte och en evig fader (i bemärkelsen rådgivare och förvaltare av allt det Gud har delegerat honom [jmf 1 Mos 45:8]). Det hebreiska ordet ad (‘evig’) i ”evig fader” behöver inte betyda ”evig” utan kan stå för en längre tidsperiod. Exegeten Jimmy J. M. Roberts säger att namnet ’aviad ”points to a long reign for the king as the father and protector of his people”. (3)

I slutändan handlar vår strävan efter att förstå Jes 9:6 om att få ihop helheten, d.v.s. att orden i denna vers stämmer med både den större och mindre kontexten. Annars måste vi utgå från att Bibeln motsäger sig själv. Om det står att Jesus är en utvald tjänare och herde åt Gud, då kan han inte vara den Gud han tjänar. Inte heller kan han frukta Gud om han själv är Gud. Annars blir det hela motsägelsefull. Och att kalla det för ett mysterium (ett vanligt motargument bland kristna) håller inte i längden, inte om vi utgår från att Gud har gett oss tillräckligt med kunskap i Bibeln om vem hans Messias är. 


(1) Undantaget är den persiske kungen Koresh som kallas för messias i Jes 45:1. 

(2) Scherman, Nosson. The Torah/Prophets/Writings: The Twenty-Four Books of the Bible Newly Translated and Annotated. The Stone Edition. Mesorah Publications, ltd. 2000, s. 969.

(3) Roberts, Jimmy. J. M. First Isaiah: A Commentary. Fortress Press, Minneapolis, 2015.

2 reaktioner till “Jesaja 9:6

  1. Just så!
    Både Gud och Jesus Kristus kan kalas El gibbor dvs. Mäktig Gud, en annan benämning är El shaddai dvs. Gud de Allsmäktige. El shaddai syftar alltid enbart på Fadern. Sonen kallas aldrig El shaddai i Bibeln.
    //K.J.W. 🙂

    1. Där har du en intressant poäng. Om Jesus är Gud, varför används inte de övriga Gudsnamnen på honom: ”Gud den allsmäktige”, ”Gud den högste”, ”HERREN din läkare” etc.?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s