Parasha Vajjikra

Veckans parasha (3 Mos 1:1 – 5:26 [6:7]) heter ”Vajjikra” och som betyder ”och han kallade” …

Personen som skall offra …

Han ska bära fram det (mjölet) till prästen, och prästen ska ta en handfull av det till påminnelseoffer och bränna det på altaret, ovanpå HERRENS eldsoffer. Det är ett syndoffer. (5:12)

Ett argument från judiskt håll, i polemik till kristendomen, är att man kan få syndernas förlåtelse utan att blod utgjuts, som i denna text där mjölet utgör syndoffret. Men då missar man vad som faktiskt står i texten … 

 

 

Sura 22

We showed Abraham the location of the House (Kaba): ”Do not associate anything with Me; and purify My House for those who circle around, and those who stand to pray, and those who kneel and prostrate.” And announce the pilgrimage to humanity. They will come to you on foot, and on every transport. They will come from every distant point. (22:26-27)

Texten handlar om hur Allah kallar Abraham att förkunna för hela mänskligheten att göra en pilgrimsresa till Kaba (i Mecka). Om detta är sant, varför är då inte Kaba omnämnd i andra historiska källor än muslimska? Varför står det ingenting om Kaba i assyriska, babyloniska, egyptiska, judiska, grekiska, romerska eller kristna skrifter? Ingen verkar ha hört talas om denna byggnad innan Muhammad började nämna om den. Därför är det inte troligt att sura 22:26-27 stämmer. Annars måste vi utgå från att Abraham misslyckades fullständigt med sin kallelse att få människa att resa dit.

Sura 11

Until, when Our command came, and the volcano erupted, We said, ’Board into it a pair of every kind, and your family-except those against whom the sentence has already been passed-and those who have believed.’ But those who believed with him were only a few. He said, ’Embark in it. In the name of Allah shall be its sailing and its anchorage. My Lord is indeed Forgiving and Merciful.’ And so it sailed with them amidst waves like hills. And Noah called to his son, who had kept away, ’On my son! Embark with us, and do not be with the disbelievers.’ He said, ’I will take refuge on a mountain-it will protect me from the water.’ He said, ’There is no protection from Allah’s decree today, except for him on whom He has mercy.’ And the waves surged between them, and he was among the drowned. (11:40-43)

I Koranen finns den bibliska berättelsen om Noa och syndafloden, med några viktiga avvikelser. Till att börja med uppger Muhammad att ”the volcano erupted”. Men det finns ingen vulkan i Bibelns version. Vidare uppger han att ”Noah called to his son” som inte ville lyssna på sin fars uppmaning att gå in i arken, och därför ”he was among the drowned”. Men detta stämmer inte heller med Bibeln som säger att alla tre sönerna (Sem, Ham och Jafet) till Noa överlevde syndafloden.

Så gick Noa ut med sina söner, sin hustru och sina sonhustrur. Och alla fyrfotadjur och kräldjur, alla fåglar och alla djur som rör sig på jorden, alla efter sina slag, gick ut ur arken. (1 Mosebok 8:18-19)

Utan tvekan skrev Muhammad sin egen version av den bibliska syndafloden, som absolut inte stämmer med originalet. 

Sura 6a

Abraham said to his father Azar, ’Do you take idols for gods? I see that you and your people are in evident error. (6:74)

Enligt Koranen hette Abrahams far Azar. Men detta stämmer inte med Bibeln som uppger att han hette Tera.

Detta är Teras fortsatta historia. Tera blev far till Abram (senare Abraham), Nahor och Haran. (1 Mosebok 11:27)

Abrahams far hette alltså Tera och inte Azar. Det finns ingen person i de bibliska böckerna som har namnet Azar. Uppenbarligen hade Muhammad bristfälliga kunskaper om Bibeln.

Blodets betydelse

I Bibeln har blodet en oerhört viktig funktion vad gäller syndernas förlåtelse. I Nya testamentet skriver Hebreerbrevets författare att ”utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse” (9:22). Detta är ingen nyhet utan den kunskapen fanns redan på Gamla testamentets tid, långt innan Hebreerbrevet skrevs.

Kroppens liv är i blodet, och jag har gett er det för altaret, för att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. (3 Mosebok 17:11)

Men denna viktiga funktion av blodet finns inte i Koranen. Muhammad gjorde allt han kunde för att undkomma ämnet. Som exempel kan nämnas sura 2 där Gud befaller Mose att offra en kviga.

Recall when Moses said to his people, ”Allah commands you to sacrifice a heifer.” They said, ”Do you make a mockery of us?” He said, ”Allah forbid that I should be so ignorant.” They said, ”Call upon your Lord to show us which one.” He said, ”He says she is a heifer, neither too old, nor too young, but in between. So do what you are commanded.” They said, ”Call upon your Lord to show us what her color is.” He said, ”He says she is a yellow heifer, bright in color, pleasing to the beholders … neither yoked to plow the earth, nor to irrigate the field; sound without blemish.” (2:67-71)

Här står det att Mose skulle offra ”a yellow heifer, bright in color, pleasing to the beholders”. Men även om berättelsen är hämtad från Bibeln avviker den från den bibliska versionen, något de allra flesta berättelserna i Koranen gör. I det här fallet avviker den på en speciellt viktig punkt.

HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: ”Detta är en lagstadga som HERREN har befallt: Säg till Israels barn att de skaffar fram åt dig en röd kviga som är felfri och inte har något lyte och som inte har burit något ok. Ni skall ge den åt prästen Eleasar, och man skall föra den utanför lägret och slakta den i hans åsyn.” (4 Mosebok 19:1-3)

Enligt Koranen skulle Mose offra en gul kviga medan Bibeln säger att den skulle vara röd. För den som inte studerat Bibeln kan denna detalj verka irrelevant. Men Exegeten R. Dennis Cole säger i NAC Pentateuch att

the redness of the cow reflected the color of blood, as did the other sacrificial elements burned with the cow. (1)

Den röda färgen på kvigan symboliserar alltså blodet med dess renande/försonande effekt. Denna viktiga detalj finns inte med i Koranens berättelse. Uppenbarligen har Muhammad inte velat veta av blodets viktiga betydelse, och har därmed också i förlängningen lyckats undvika betydelsen av Jesu offerdöd på korset.

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. (1 Johannes 4:10)

Jesus dog på korset för att vi skulle få försoning för våra synder, och det är hans blod som gör denna försoning möjlig.


(1) Cole, R. Dennis. NAC Pentateuch, vol. 3B. OakTree Software, Inc, s. 306.

JHWH och Koranen

I den hebreiska bibeln (Gamla testamentet) förekommer Guds namn JHWH (Jahweh) ca 5 800 gånger.

Jag är HERREN [JHWH], det är mitt namn. (Jesaja 42:8)

Du överger inte dem som söker dig, HERRE [JHWH]. (Psalm 9:11)

HERREN [JHWH] är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning. (Psalm 145:18)

Men trots att JHWH är det mäktigaste namnet i universum går detta inte att hitta i Koranen. Istället har det blivit ersatt med namnet Allah. Är inte det högst märkligt? Varför skulle Gud säga ”jag är JHWH, det är mitt namn”, för att sedan på 600-talet v.t., utan förvarning, ändra namn till Allah? Ja, varför skulle Gud om och om igen i Bibeln identifiera sig med JHWH för både judar och kristna, för att sedan göra en helomvändning och byta namn till Allah? Nej, detta är helt och hållet ett påhitta av Muhammad och inte något Gud kom på.

Men, kanske några invänder med, Guds namn JHWH finns inte heller i Nya testamentet. Det är sant! Men det beror på att författarna till den grekiska grundtexten till Nya testamentet följde den judiska traditionen att inte uttala Guds namn. Och därför ersatte man JHWH med det grekiska ordet kyrios (=Herre). Detta är anledningen till att det står ”Herren” i svenska översättningar. Men observera att ”Herren” inte är ett nytt namn med avsikt att ersätta JHWH, utan det är en titel som enbart används för att inte uttala namnet. Detta till skillnad mot Koranen där Muhammad valde att byta ut Guds namn mot namnet Allah. Det är en viktig skillnad!

Allahs ursprung

Tidigare var jag öppen för att Judar, kristna och muslimer tillbad samma Gud, d.v.s. Israels Gud JHWH (Jahweh), även om det var uppenbart att Muhammad hade fått mycket om bakfoten i Koranen. Men på senare tid har jag varit tvungen att ompröva denna min öppenhet. Det är helt enkelt för mycket som inte stämmer överens. Trots Koranens anspråk på att Allah är Israels Gud visar historien något annat. I The Encyclopaedia of Islam står det att

Allāh was known to the pre-Islamic Arabs; he was one of the Meccan deities, possibly the supreme deity and certainly a creator-god. (1)

Allah var en av många gudar i Mecka (Islams heligaste plats) i Saudi-Arabien innan Muhammad grundade Islam. Vidare står det på Columbia International Universitys hemsida att

Allah probably comes from the Aramaic compound term “al-ilah,” which means “the god.” It is a generic term for the highest god of the people, and in Arabia it was in use for centuries before Muhammad came on the scene. Apparently it was one of the 360 gods worshipped in the ka’aba in Mecca, and was the chief god for the Quraysh tribe, which was the tribe Muhammad belonged to. (2)

Allah var en av 360 gudar som dyrkades i Ka’aba (Islams heligaste byggnad) i Mecka, och som dessutom var huvudguden för stammen Quraysh, den stam Muhammad tillhörde. Detta bekräftas dessutom av att Muhammads far hette Abdullah (‘Abd Allāh), vilket betyder ”tjänare/slav åt Allah”. Det är knappast troligt att hans Allah var någon annan än den Muhammad senare tillbad i hans nystartade religion Islam. Men, invänder säkert många med, säger inte Koranen att Jesus tillbad Allah som Israels Gud?

When Jesus came with the clarifications, he said, ”I have come to you with wisdom, and to clarify for you some of what you differ about. So fear Allah, and obey me. Allah is my Lord and your Lord, so worship Him-this is a straight path.” (43:63-64)

Bara för att Muhammad uppgav i Koranen att Jesus tillbad Allah, måste inte detta vara sant. Låt oss ta ett exempel från 1 Kungaboken i Bibeln. Efter att Israel hade delats upp i Nordriket och Sydriket på 900-talet f.v.t. fick Nordrikets kung Jerobeam en idé om hur han skulle hindra invånarna att återvända till Jerusalem för att tillbe i Templet. Han lät tillverka två kalvar av guld och lät utropa ”se, här är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land” (1 Kungaboken 12:28). Men bara för att Jerobeam sade att dessa båda kalvar var Israels Gud, betyder inte det att han hade rätt. På samma sätt är det med Allah. Bara för att Muhammad gjorde om en avgud från Ka’aba i Mecka till Israels Gud, betyder inte detta att det är sant. Allah, denna avgud från Mecka, kan aldrig bli Israels Gud JHWH.


(1) The Encyclopaedia of Islam, vol. I. Leiden : Brill, 1960, s. 406.

(2) https://www.ciu.edu/content/allah-islam-same-yahweh-christianity   2021-07-30

Sura 3a

The wife of Imran said, ”My Lord, I have vowed to You what is in my womb, dedicated, so accept from me; You are the Hearer and Knower.” And when she delivered her, she said, ”My Lord, I have delivered a female,” and Allah was well aware of what she has delivered, ”and the male is not like the female, and I have named her Mary, and have commended her and her descendants to Your protection, from Satan the outcast.” Her Lord accepted her with a gracious reception, and brought her a beautiful upbringing, and entrusted her to the care of Zechariah … The Angels said, ”O Mary, Allah gives you good news of a Word from Him. His name is the Messiah, Jesus, son of Mary, well-esteemed in this world and the next, and one of the nearest. He will speak to the people from the crib, and in adulthood, and will be one of the righteous.” (3:35-46)

För den som studerat Bibeln är det uppenbart att denna text innehåller en tydlig anakronism, d.v.s. en händelse är placerad i fel tidsperiod. Det står att Imrans hustru födde Jesu mor Maria. Imran är den arabiska formen av Amram. Men Amrams hustru födde inte Jesu mor, utan den Maria som var syster till Mose och Aron (2 Mos 6:20). Det skulle dröja ytterligare 1 400 år innan Jesu mor Maria skulle födas. Utan tvekan fick Muhammad detta om bakfoten och blandade ihop de båda Maria-personerna.

Vidare står det att Maria uppfostrades av prästen Sakarias i Templet. Men detta stämmer inte med den bibliska berättelsen utan är ett påhitt av Muhammad. Förmodligen hämtade han sin inspiration från 1 Samuelsboken 3:1ff där den unge Samuel tjänstgjorde i tabernaklet i Shilo under prästen Eli. Detta inträffade ca 1 000 år innan Jesu mor Maria föddes. Och att Jesus skulle ha talat till folket som bebis från krubban är även det ett påhitt av Muhammad. Det finns inte, och har aldrig funnits, något bibliskt belägg för att ett sådant mirakel någonsin har skett (se även sura 5:110).

Sura 43

When Jesus came with the clarifications, he said, ”I have come to you with wisdom, and to clarify for you some of what you differ about. So fear Allah, and obey me. Allah is my Lord and your Lord, so worship Him-this is a straight path.” (43:63-64)

Till att börja med uppmanade Jesus aldrig människor att frukta den muslimska guden Allah. Han fokuserade helt och hållet på Israels Gud, han som heter Jahweh. 

Hör, Israel! HERREN [Jahweh] vår Gud, HERREN [Jahweh] är en. (5 Mosebok 6:4)

Texten kan även översättas ”Hör, Israel! HERREN vår Gud, HERREN är den ende”. Israels Gud är alltså den ende Guden.